Snack's 1967
skin sieu pham
Gói 1→ (New!!)← Nhận Ngay:
- Nhận 5000 Gem + 20000 GP 

+ Vip 7

Kukri-Beast (vĩnh viễn)

B.C Axe-Beast (vĩnh viễn)

+ Barrett-Royal Dragon (vĩnh viễn)

+ MG3-Legendary Dragon (vĩnh viễn)

+ D.E-Chaos Dragon (vĩnh viễn)

+ AK47-A-Gold (vĩnh viễn)

+ AK47-Transformers (vĩnh viễn)

+ M4A1-SS (vĩnh viễn)

+ M4A1-Blue Pottery (vĩnh viễn)

+ M4A1-Royal Dragon (vĩnh viễn)

​​


bau vat cf 2014 100.000 VNĐ
skin sieu pham
Gói 2→ (New!!)← Nhận Ngay:
- Nhận 10000 Gem + 30000 GP 

+ Vip 9

Kukri-Beast (vĩnh viễn)

B.C Axe-Beast (vĩnh viễn)

+ AK47-Transformers (vĩnh viễn)

+ M4A1-Transformers (vĩnh viễn)

+ Barrett-Royal Dragon (vĩnh viễn)

+ MG3-Legendary Dragon (vĩnh viễn)

+ D.E-Chaos Dragon (vĩnh viễn)

+ AK47-Chaos Dragon (vĩnh viễn)

+ M4A1-Royal Dragon (vĩnh viễn)

+ Thompson–Inferno Dragon (vĩnh viễn)

+ Kukri–Ultimate Gold (vĩnh viễn)

+ AK47-A-Gold (vĩnh viễn)

+ AWM-Blue Pottery (vĩnh viễn)

+ M4A1-Blue Pottery (vĩnh viễn)

+ AA12-Hell Fire (vĩnh viễn)

+ FA - AOI - FOX - Blade (vĩnh viễn)

 Và Nhiều Phần Quà Hấp Dẫn Khác…

bau vat cf 2014 200.000 VNĐ
Gói 3

 

   → (New!!)← Nhận Ngay:
- Nhận 2000 Gem + 10000 GP 

+ Vip 4

- M4A1-Beast (vĩnh viễn)

+ Barrett (vĩnh viễn)

+ MG3-Camo (vĩnh viễn)

+ M4A1-Royal Dragon (vĩnh viễn)

+ M4A1-Jasmine (vĩnh viễn)

Và Nhiều Phần Quà Hấp Dẫn Khác…

 

bau vat cf 2014 50.000 VNĐ